Návrh koncepce "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 pro Českou republiku"

obrazek
27. července 2022 08:36, Ing. Jiří Soutner

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejnosti zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

„Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027 pro Českou republiku“

Návrh koncepce je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 27. 7. 2022 do 25. 8. 2022, ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA/SEA. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027 pro Českou republiku“ a zejména k vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 00 Praha 10) nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání může být konáno nejdříve 25. 8. 2022. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.
Do textové části oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP265K.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení