Národní akční plán pro regulaci ozáření obyvatel z radonu

obrazek
16. ledna 2020 08:50, Ing. Žaneta Dvořáková

Národní akční plán pro regulaci ozáření obyvatel z radonu („RANAP“) navazuje na Radonové programy České republiky, které byly realizovány v letech 2000 - 2009 a v letech 2010 - 2019. RANAP nabyl účinnosti dne 1. 1. 2020.
RANAP je závazným dokumentem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro orgány státní správy podílející se na regulaci ozáření obyvatel z radonu. RANAP je zaměřen na regulaci ozáření obyvatel z radonu v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, školských zařízeních, budovách sloužících k zajištění sociálních nebo zdravotních služeb a na pracovištích se zvýšeným ozářením z radonu.
Dlouhodobé cíle RANAP:
1. Informovaná a komunikující státní správa, zapojená veřejnost, vzdělaní profesionálové
2. Účinná prevence při výstavbě a rekonstrukci budov
3. Efektivní regulace stávajícího ozáření

Dlouhodobé bezplatné informativní měření radonu v rámci RANAP
Měření za účelem vyhledání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Pravidla a priority při poskytování detektorů jsou popsány v Metodice rozmisťování stopových detektorů radonu.
Zvláštní důraz je kladen na zařízení určená pro pobyt dětí a proto z iniciativy SÚJB a hlavních participantů RANAPu probíhá další kolo měření orientované na školy a školky. Zvlášť důležité je neopomenout proměření objektu na přítomnost radonu tam, kde došlo k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje.
Měření objemové aktivity radonu, se provádí pomocí 2 integrálních dozimetrů radonu umístěných v objektu po dobu (nejméně) 2 měsíců v topném období. Jedná se o pasivní zařízení v plastových krabičkách. Detektory nezáří, nevyžadují přívod elektrické energie a předávají se poštou nebo osobně.
Pokud je měřením zjištěna v pobytových místnostech průměrná hodnota objemové aktivity radonu (OAR) vyšší než 1000 Bq/m³ a následná kontrolní měření zvýšené hodnoty nezpochybní, může být majiteli stavby nebo bytu (dále jen žadatel) na realizaci ozdravných opatření poskytnuta státní dotace do výše 150 000 Kč. Formulář žádosti, který je součástí Vyhlášky č. 464/2016 Sb. je dostupný v odkaze níže. Dříve než žadatel podá vyplněný formulář včetně příloh podle §2 odst. 2 vyhlášky krajskému úřadu, vyžádá si stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Žádosti přijímá průběžně během roku Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Státní dotace se vyplácí po provedení ozdravných opatření a přeměření jejich účinnosti.
Pokud je měřením zjištěna v pobytových místnostech průměrná hodnota OAR v rozmezí 300 – 1000 Bq/m3 (státní dotace na ozdravná opatření nemůže být v těchto případech poskytnuta), může být provedeno další doplňující měření (tj. měření v dalších dosud neměřených místnostech objektu). V případě, že jsou naměřené hodnoty doplňujícím měřením potvrzeny, doporučuje se provedení méně nákladných ozdravných opatření.

Kontaktní osobou je Ing. Žaneta Dvořáková
Odbor životního prostředí, oddělení IPPC a EIA
Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 277, 733 698 689
e-mail: zaneta.dvorakova@plzensky-kraj.cz

Odkazy:
Národní akční plán pro regulaci ozáření obyvatel z radonu
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4Soubory ke stažení

  • Vyhláška č. 464_2016 Sb. .pdf (349,1 kB) - • Vyhláška č. 462/2005 Sb. o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování.
  • Metodický pokyn.pdf (354,4 kB) - • Metodický pokyn č. j. MF-21588/2017/1203, ve znění č. j. MF-6689/2018/1203 k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb., o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přemě
  • Výzva č. 3_2020 k předloženi žádosti o dotaci.pdf (395,5 kB) - • Výzva č. 3/2020 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa) na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení
  • Vzor žádosti o dotaci Výzva č. 3_2020.docx (13,5 kB) - • Vzor Žádost o poskytnutí dotace na opatření podle vyhlášky č. 464/2016 Sb.