Nadaní žáci

Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků

K vyhledávání nadaných na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií jsou vytvořeny posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků.

Dotační program Plzeňského kraje Nadání 2022

Cílem programu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež, podporovat pedagogy středních škol, kteří se systematicky věnují nadaným žákům ...

Posouzení stavu a potřeb metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost

Posouzení stavu a potřeb metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost VaVaI v Plzeňském kraji

Testování kognitivně nadaných v 5. třídách

Cílem screeningového testování kognitivního nadání u žáků 5. ročníků je vyhledat potenciálně nadané žáky.

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů cílenou podporu školám a školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané. Na základě zkušeností s touto problematikou doporučujeme