Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

obrazek
16. ledna 2020 08:42, aktualizováno 01. března 2023 14:33, Ing. Žaneta Dvořáková

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) je forma regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku a zabezpečení takových provozních podmínek, které neumožní přenos znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se zabraňuje znečištění již před jeho vznikem volbou vhodných výrobních postupů, čímž dochází k úspoře nákladů na koncové technologie, spotřebovávané suroviny a energii.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrované prevence a omezování znečištění je v ČR upraveno zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Do režimu zákona o integrované prevenci jsou zařazeni provozovatelé zařízení provozující průmyslovou nebo zemědělskou činnost vymezenou v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Kdo není uveden v příloze č. 1 tohoto zákona nebo nedosahuje limitů uvedených v příloze č. 1, může o integrované povolení požádat dobrovolně. Integrované povolení vydává krajský úřad (v případě zařízení s vlivem na životní prostředí okolních států vydává povolení Ministerstvo životního prostředí). Integrované povolení nahrazuje většinu složkových povolení (např. v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady). Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením je uveden níže ke stažení. Vydaná integrovaná povolení včetně jejich změn jsou zveřejněna v Informačním systému integrované prevence.

Soubory ke stažení