Informace pro vlastníky a držitele živočichů zapsaných na tzv. unijním seznamu invazních druhů

obrazek
16. září 2022 14:27, Bc. Martina Nejedlá
V návaznosti na přijetí zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, ve znění pozdějších předpisů, vzniká povinnost pro osoby, které mají pro nekomerční účely ve svém vlastnictví jedince živočišného druhu z tzv. unijního seznamu invazních druhů jej registrovat a to nejpozději do konce roku 2022. Po této lhůtě nebude již možné provést žádnou dodatečnou registraci. Za účelem registrace takového živočicha drženého v lidské péči připravila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) webový registrační formulář, který tento proces usnadní. Odkaz na formulář a další informace související s registrací jsou k dispozici na tomto odkazu: https://invaznidruhy.nature.cz/web/invazni-druhy/registrace-zivocicha-z-unijniho-seznamu.

K rostlinám a živočichům zapsaných na unijním seznamu se vztahují přísné zákazy. Jedná se zejména o zákaz jedince takového druhu držet nebo chovat, dovážet, rozmnožovat či uvolňovat do životního prostředí. Jedná se o prioritně vymezené druhy s významným dopadem na Evropskou unii, u nichž se v případě jejich značného rozšíření na území členského státu Evropské unie uplatní regulační a jiná opatření k jejich výskytu. Účelem registrace je možnost vlastníků a držitelů živočichů zapsaných na unijním seznamu prokázat, že daného jedince měli v držení ještě před jeho zařazením na tento seznam, resp. před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona. Po vyřízení registrace obdrží vlastník živočicha potvrzení, které bude sloužit v případě možné kontroly k prokázání toho, že jej drží v souladu s platnou legislativou. Registrovaného jedince si jeho vlastník může ponechat na dožití, nesmí jej dále množit a musí jej zabezpečit před možným únikem. V případě úhynu registrovaného jedince, změny adresy jeho držitele a dalších údajů je nutné aktualizovat registrační údaje na AOPK ČR.

Pokud v rámci aktualizace unijního seznamu invazních druhů dojde k zařazení nového živočišného druhu, budou muset vlastníci či držitelé jedince daného druhu zaregistrovat vždy nejpozději do 1 roku ode dne zařazení druhu na unijní seznam. V současné době do výčtu živočišných druhů na unijním seznamu patří např. nutrie říční, mýval severní, želva nádherná, psík mývalovitý, husice nilská nebo veverka popelavá. Je velmi pravděpodobné, že zástupci těchto druhů mají svůj domov i u některých obyvatel Plzeňského kraje, kteří by tak této informaci měli věnovat zvýšenou pozornost.

V případě, že jsou druhy z unijního seznamu drženy vlastníkem pro komerční účely, je nutné pro jejich další využívání zažádat orgán ochrany přírody - Ministerstvo životního prostředí o výjimku (povolení k využívání invazního nepůvodního druhu s významným dopadem na Evropskou unii, který byl zařazen na unijní seznam ve smyslu § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Pro další informace doporučujeme sledovat webové stránky AOPK ČR – https://invaznidruhy.nature.cz/ a případně webové stránky Plzeňského kraje.