Informace poskytnuté podle InfZ - ke smlouvám v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě

obrazek
03. září 2021 13:36, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 19. 8. 2021 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žadatel požádal o  poskytnutí následujících informací týkajících se smluv s předmětem veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní meziměstské dopravě, zajišťovaných Plzeňským krajem a to za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020, přičemž požádal u každé smlouvy následující informace, cit.:

„● Kdy byla předmětná smlouva uzavřena
● Pro jaké území byla smlouva uzavřena
● Kdo je poskytovatelem předmětných služeb
● Jaký byl konkrétní předmět smlouvy
Dále Vás žádám o sdělení konkrétních údajů, vyplývajících z uzavřených smluv:
● Kolik kilometrů byla za každý kalendářní rok dle předmětné smlouvy ujeto a účtováno
● Jaký byl průměrný počet používaných autobusů
● Jaký byl průměrný počet zaměstnanců dodavatele
● Spotřeba PHM v litrech za každý rok
● Poskytnutá a předpokládaná úhrada poskytovateli služeb od objednatele služeb
V souvislosti s výše uvedeným Vás žádám o sdělení, zda jsou Vám v souvislosti s
uzavřenými smlouvami známy následující údaje:
● Průměrná výše tržeb poskytovatele služeb za každý rok plus veškeré další výnosy
z předmětné smlouvy,
● Výše přímých mezd objednatele
● Cena spotřebovaných pohonných hmot
● Cena oprav a údržby vozidel
● Cena použitých pneumatik
● Cena ostatního přímého materiálu
● Provozní režie
● Správní režie
● Odpisy“

Dne 3. 9. 2021 byla informace KÚPK v části poskytnuta (viz příloha níže), k části žádosti bylo žadateli odesláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 InfZ.


Soubory ke stažení