Informace poskytnuté dle InfZ - zákon o regulaci reklamy - přestupek šíření reklamy na střelné zbraně

22. října 2020 07:18, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 6. 10. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadovány byly následující informace (citujeme žadatele):

1. V kolika případech se Váš krajský živnostenský úřad zabýval porušením § 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a to v letech
a) 2015,
b) 2016,
c) 2017,
d) 2018,
e) 2019,
f) 2020?
2. V kolika z případů ad 1. bylo shledáno porušení ustanovení § 6 zák. č. 40/1995 Sb., v čem toto porušení konkrétně spočívalo a zda a jaká byla uložena sankce nebo tzv. zvláštní opatření?

K předmětu žádosti KÚPK sdělil, že se odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK v rámci výkonu své dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy od roku 2015 do dne poskytnutí informace nezabýval žádným porušením § 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.