Informace poskytnuté dle InfZ - základní školy v Plzni s třídami pro děti s vadami řeči

21. listopadu 2022 07:34, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 3. 11. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace k jejím následujícím bodům:

1. zda jsou v Plzni základní školy s třídami pro kompenzaci poruch/potíží s řečí
2. seznam škol a tříd dle otázky č. 1
3. sdělení specifikací k průběhu přijímacího řízení do daných škol a tříd dle otázky č.1

KÚPK k jednotlivým bodům žádosti sdělil následující:

ad 1. V Plzni jsou dvě základní školy s třídami pro děti s vadami řeči:
• Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vadami řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (škola zřizovaná podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších);
• 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace (běžná základní škola se speciálními třídami zřizovanými podle § 16 odst. 9 školského zákona)
ad 2. viz předchozí bod
ad 3. U obou škol se jedná o klasický zápis či přestup v rámci základního vzdělávání – děti s poruchou řeči musí být vyšetřeny školským poradenským zařízením a musí jim být vystaveno doporučení ke vzdělávání ve škole zřizované podle § 16 odst. 9 nebo ve třídě zřizované podle § 16 odst. 9 školského zákona.