Informace poskytnuté dle InfZ - vyvlastnění dle zákona č. 416/2009 Sb.

04. května 2021 06:43, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 14. 4. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě bylo žádáno poskytnutí následujících informací:

• Došlo v rámci Vašeho kraje, pro Vámi realizované projekty k vyvlastnění nemovitosti podle zák. č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací?
• Bylo v rámci Vašeho kraje, pro některý z Vámi realizovaných projektů zahájeno vyvlastňovací řízení podle zák. č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací?
• V rámci kterých Vašich projektů uplatňujete právní úpravu zák. č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací? (Uveďte prosím tři příklady)

K žádosti KÚPK sdělil, že dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nedošlo pro Plzeňským krajem realizované projekty dopravní, vodní a energetické infrastruktury, k vyvlastnění a ani nebylo vyvlastňovací řízení zahájeno. Nelze tedy uvést příklady uplatnění uvedeného zákona.