Informace poskytnuté dle InfZ - Sušická nemocnice s.r.o.

18. ledna 2022 10:02, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 10. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž bylo žádáno:
„Poskytnutí informace či podkladů k tomu, jakými registracemi zdravotní péče disponuje Sušická nemocnice s.r.o. k dnešnímu dni. A k jakému dni byla ukončena či prodloužena registrace na akutní lůžkovou chirurgii pro nemocnici Sušická nemocnice s.r.o.“

Sušická nemocnice s.r.o., IČO: 08176302, se sídlem Sušice, Sušice III, Chmelenská 117, má Odborem zdravotnictví KÚPK vydané Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pod č. j. PKZDR/1890/19 ze dne 23. 8. 2019, ve znění několika změn, a to dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace k tomuto poskytovateli (aktuální registrace zdravotní péče) jsou veřejně dostupné v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, který poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice – konkrétně na adrese https://nrpzs.uzis.cz/detail-137137-susicka-nemocnice-s-r-o.html#fndtn-detail_uzis.
Podle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“
S ohledem na výše uvedené tak KÚPK odkázal v souladu s § 6 odst. 1 InfZ ve shora specifikované části žádosti na uvedenou internetovou stránku, na které jsou požadované informace  zveřejněny.

K části žádosti týkající se akutní lůžkovou péči v oboru chirurgie u výše uvedeného poskytovatele KÚPK sdělil, že Odborem zdravotnictví KÚPK byla tato péče pozastavena rozhodnutím pod č. j. PK-ZDR/3066/21 ze dne 13. 10. 2021, a to do 31. 12. 2021.