Informace poskytnuté dle InfZ - školní nábytek

12. prosince 2022 08:20, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 21. 11. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:

(...) v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o poskytnutí níže specifikovaných informací, týkajících se zdraví dětí a mladistvých ve vztahu k vybavování a používání školního nábytku (žákovské židle a stoly) v učebnách středních škol.

Žádost o odpovědi na položené otázky

Relevantní informační zdroje dokládají, že přes 40 % dětí a mladistvých v ČR má diagnostikované vadné držení těla s doprovodnými aktuálními i dlouhodobými zdravotními problémy. Na tomto stavu se významně podílejí vnější příčiny, a to včetně reálných podmínek ve školách. Z pohledu školní docházky je nejvíce poukazováno na používání velikostně nevhodného školního nábytku, nedodržování správného způsobu sezení a na celkově nízkou pohybovou aktivitu žáků a studentů.
Stát ukládá školám, a to vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 Sb. v platném znění, normou EN 1729 – 1, 2 a dalšími právními dokumenty, aby zajistily každému žákovi dle jeho tělesného vzrůstu velikostně plně odpovídající školní nábytek (žákovská židle a stůl). To je zcela v souladu se základní péčí státu o ochranu jeho zdraví a harmonický rozvoj. Uvedené dokumenty obsahují zcela přesné hodnoty jednotlivých ukazatelů školního nábytku a není proto obtížné srovnat tyto závazné údaje se skutečnými. Reálná situace na 2. stupni základních a všech středních školách je však odlišná.

Všechny otázky se vztahují pouze k vámi zřizovaným středním školám
  1. Jak velké množství (%) středních škol používá velikostně jen takový školní nábytek, který je v plném souladu s vyhláškou MZ ČR č. 410/2005 Sb. v platném znění?
  2. Jak velkým zdravotním rizikem pro žáky je dlouhodobé užívání školního nábytku, který je velikostně odlišný od jejich tělesného vzrůstu? O jeden, dva či více stupňů nábytku.
  3. Jaká zásadní nápravná opatření přijal váš úřad k řešení dlouhodobého stavu ve školách, kdy nejsou dodržovány některé části vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění, především ty o nutnosti používání pouze takových velikostních stupňů školního nábytku, které plně odpovídají tělesnému vzrůstu každého žáka? Tato situace již trvá 15 let.
  4. Jaká jsou aktuální doporučení vašeho úřadu středním školám pro vybavování učeben školním nábytkem, kde se průběžně střídají žáci několika ročníků? A to z pohledu požadovaného souladu velikostního stupně školního nábytku a tělesného vzrůstu každého žáka.“
Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil v součinnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK k bodům 3. a 4. žádosti následující:

ad 3. KÚPK nemá žádné informace, že by na školách nebyla dodržována vyhláška MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (pozn. kontrola dodržování uvedené vyhlášky je v kompetenci příslušné krajské hygienické stanice).
V případě, že dochází k rekonstrukci budov a učeben, spadá nákup školního nábytku, ať v rámci běžného rozpočtového hospodaření organizací nebo v rámci řešení projektů (např. z IROP – Integrovaného operačního programu) do kompetencí ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem. Následně se organizace řídí směrnicí Rady Plzeňského kraje SRPK-2/2022/PRAV-002-Q o zadávání veřejných zakázek. V případě zadávání dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinně spolupracují s Centrálním nákupem Plzeňského kraje. Specifikace dodávky bývá součástí zadávací dokumentace.

ad 4. KÚPK žádné takové doporučení školám nedává. V rámci školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP jsou ředitelé škol a školských zařízení informování mimo jiné i o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, tzn. vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.