Informace poskytnuté dle InfZ - seznam ředitelů KÚPK

08. července 2021 10:02, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 23. 6. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žadatel žádal o "seznam všech ředitelů či ředitelek vašeho krajského úřadu, kteří působili na krajském úřadu od 12. 11. 2000 dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě, že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl hejtmanem odvolán (zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ministra vnitra), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či nesložil ve stanoveném termínu zkoušku z odborné způsobilosti.“ Tytéž informace žadatel žádal o případných osobách pověřených řízením krajského úřadu po dobu, kdy nebyl ředitel krajského úřadu jmenován.

K žádosti Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil, že od 12. 11. 2000 doposud je ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jiří Leščinský, bez politické příslušnosti.