Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky

10. listopadu 2020 07:18, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 27. 10. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem žádosti byly následující informace:

• rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, tj. rozhodnutí o uložených pokutách či jiných sankcích (či zastavení řízení či jiné meritorní ukončení) dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zák. 268/2014 Sb.,
• to vše týkající se pouze rozhodnutí či usnesení (v anonymizované podobě), která byla vydána od 1. 10. 2019 do dne podání žádosti.

K předmětu žádosti KÚPK sdělil, že Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK v době od 1. 10. 2019 do dne podání žádosti nevydal ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky žádné rozhodnutí, o uložení pokuty či jiné sankci za nezákonnou reklamu na zdravotnické prostředky, nevydal žádné usnesení o zastavení řízení či jiné meritorní ukončení dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala reklamy na zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.