Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí ORR KÚPK

15. prosince 2021 11:56, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 30. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí následující informace (citujeme):
„1) Zda Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionální rozvoje již vydal rozhodnutí ve věci vedené pod č. j. PK-KDS/2246/21, sp. zn. ZN/509/KDS/21 (jedná se rozhodnutí v přezkumném řízení na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-10344/2021-83 (MMR-77424/2020-83/3171) ve věci „hřiště, sportoviště – Prášily“ ze dne 9. 2. 2021.
2) V případě, že rozhodnutí dle bodu 1. již bylo vydáno a nabylo právní moci, žádám o jeho zaslání." 

K předmětu žádosti KÚPK sdělil, že po vydání rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-10344/2021-83 ze dne 9. 2. 2021, v přezkumném řízení ve věci pravomocného rozhodnutí MěÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování, č. j. 4351/18/VYS/Va-18 ze dne 18. 5. 2020 o nenařízení odstranění stavby „Hřiště – sportoviště, Prášily“, Odbor regionálního rozvoje KÚPK rozhodnutí již vydal. Toto rozhodnutí však právní moci dosud nenabylo.