Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí ORR KÚPK

08. července 2021 10:14, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 17. 6. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí následující informace (citujeme):

1.) Zda a kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, č. j. PK-RR/4648/20, ze dne 13. 11. 2020, kterým bylo zrušeno pravomocné rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního plánování čj. 4351/18/VYS/Va-18 (sp. zn. 4351/18/VYS/Va) ze dne 18. 5. 2020.
2.) Zda Krajský úřad Plzeňského kraje ve věci řízení o odstranění stavby „Hřiště – sportoviště Prášily“ na pozemku parc. č. 2581 v katastrálním území Prášily, po vydání výše uvedeného rozhodnutí provedl další úkony ve smyslu stavebního zákona či správního řádu.
3.) V případě kladné odpovědi na otázku č. 2 žádám o zaslání všech s tím souvisejících písemností.

K předmětu žádosti KÚPK sdělil následující:

ad 1) Rozhodnutí odboru regionálního rozvoje KÚPK č. j. PK-RR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020 právní moci nenabylo.
ad 2, 3) Odbor regionálního rozvoje KÚPK po vydání jeho rozhodnutí č. j. PK-RR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020 provedl další úkony ve smyslu zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dvě ústní jednání spojená s místním šetřením a vyzval účastníky řízení k seznámení se s podklady rozhodnutí). Nicméně v souvislosti s žádostí o poskytnutí písemností k daným úkonům KÚPK učiněným po vydání rozhodnutí odboru regionálního rozvoje KÚPK č. j. PKRR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020 je nucen KÚPK zohlednit skutečnost probíhajícího správního řízení (tj. potřebu ochrany účastníků řízení, nestrannosti správního orgánu, případnému zneužití získaných informací apod.). Informace tak mohou být poskytnuty jen tyto základní. Nadto nutno poukázat na skutečnost, že žadatel není daného správního řízení, a proto mu mohou být dle InfZ poskytovány informace až po vyloučení informací, které jsou zákonem chráněny (např. osobní údaje - § 8a odst. 1 a § 12 InfZ, čl. 10 LZPS, GDPR a zákon č. 110/2019 Sb.).