Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí o odstranění konkrétních reklamních zařízení

04. října 2022 11:51, Mgr. Jana Fikarová
Dne 21. září 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou bylo po KÚPK žádáno o sdělení informací, podle jakého rozhodnutí byly reklamní plochy odstraněny z konkrétních GPS souřadnic a kdo vydal tento pokyn. Dále zda byla vlastníkovi nebo provozovateli před odstraněním zaslána výzva k odstranění a kdy a kde a za jakých podmínek je možné si odstraněné reklamní zařízení vyzvednout.

Na základě konzultace se zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KÚPK ODSH“) byly sděleny tyto informace:

KÚPK nemá informace o tom, na základě jakého rozhodnutí byla daná nepovolená reklamní zařízení odstraněna a kdo tak učinil. KÚPK jako příslušný silniční úřad ohledně uvedených reklamních zařízení nezasílal žadateli, jako vlastníkovi reklamních zařízení výzvu k odstranění. KÚPK tedy nedisponuje ani informací kdy, kde a za jakých podmínek je možné si odstraněná reklamní zařízení vyzvednout.