Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí Ministerstva zemědělství

07. června 2022 09:31, aktualizováno 09:36, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 24. 5. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění: 

"Dobrý den, prosím o následující informace dle zákona 106/1999 Sb. z oddělení vodního hospodářství KÚPK („oddělení KÚPK“). 

Výchozí situace: Oddělení KÚPK vydá pravomocné rozhodnutí. Účastník podá správní žalobu proti rozhodnutí KÚPK a také podá podnět k přezkumu rozhodnutí KÚMK k MZE dle §94 a násl. správního řádu. KÚPK nevidí důvod proč postupovat dle §153 správního řádu a nežádal MZE o souhlas dle §153/2 správního řádu.
Otázka: Kolikrát rozhodlo MZE za období od 1. 5. 2019 do 1. 5. 2022 (tj. za poslední tři roky) o postoupení takového podnětu k přezkumnému řízení dle §94 a násl. správního řádu ohledně rozhodnutí KÚPK. A to z důvodu věcné nepříslušnosti MZE dle §12 správního řádu, protože příslušný je  KÚPK dle §153 správního řádu.
Otázka je přesně formulovaná, pokud přijde nelogická nebo nemožná, nelogičnost nebo nemožnost prosím neberte v potaz. Jde mi skutečně pouze o tuto informaci k takto přesně formulované otázce. Prosím o počet případných takových postoupení podnětu k přezkumu dle §12 správního řádu z MZE na oddělení vodního hospodářství KÚPK. Pokud nedošlo v daném období k žádnému takovému postoupení podnětu k přezkumu, stačí uvést, že nebylo žádné."

K žádosti KÚPK sdělil, že v období od 1. 5. 2019 do 1. 5. 2022 nebylo Ministerstvem zemědělství ani v jednom případě rozhodnuto o postoupení podnětu k přezkumnému řízení k uspokojení účastníka po podání správní žaloby.