Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí KÚPK v roce 2021 - udělování pokut za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

24. února 2022 10:58, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 11. 2. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadováno bylo "poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2021 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona,

2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2021 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona“

Odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje k předmětu žádosti uvedl, že v průběhu roku 2021 bylo vedeno jedno řízení spadající do požadované agendy. Rozhodnutí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraj č. j. PK-KPP/1297/21 ze dne 27. 4. 2021, kterým byla za přestupek dle § 35 odst. 2 písm. f) památkového zákona uložena pokuta, žadateli poskytl.