Informace poskytnuté dle InfZ - příspěvky na soukromé životní pojištění

obrazek
10. listopadu 2021 15:03, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 4. 11. 2021 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena
elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“). Žadatel požádal o sdělení následující informace, cit.:

279. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého
životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem?
Prosím o stručnou odpověď ano / ne.
280. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého
životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádám o poskytnutí obecných
doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního D0iištění
uzavřených zaměstnanci Vaší organizace s Poiišt'ovnou. nikoli s jinými pojišťovnami):
a. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021?
b. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021 ?
c. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého
životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku
zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.
d. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění
zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením Š 24 odst. 2 písm. j) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců
vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního
roku 2020 (či jeho části)?
Prosím o stručnou odpověď ano / ne.

KÚPK dne 10. 11. 2021 požadovanou informaci poskytl, viz příloha níže:


Soubory ke stažení