Informace poskytnuté dle InfZ - Příkazní smlouva a návrh Aktualizace č. 5 ZÚR PK

14. října 2022 06:53, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 21. 9. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:

„ (...) pozorně jsem se díval na záznam z jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, které se konalo 5. 9. 2022. V bodu Návrh aktualizace č. 5 ZÚR PK by mě zajímalo, která osoba jej vytvářela a do jakého odboru patřila. Současně Vás vzhledem k výše uvedenému zákonu žádám o poskytnutí obsahu smlouvy mezi Ing. Arch. Hynkem Gloserem a Plzeňským krajem, o níž se objevila zmínka na témže jednání.“

Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil, že Návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen „ZÚR PK“) připravován nebyl. K rozhodnutí o pořízení aktualizace ZÚR PK je na základě § 42 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), příslušné Zastupitelstvo Plzeňského kraje. K rozhodnutí o pořizování aktualizace ZÚR PK nedošlo, proto nebyl Návrh aktualizace č. 5 ZÚR PK připravován. Pro úplnost je třeba dodat, že vypracování návrhu aktualizace ZÚR PK je vybraná činnost ve výstavbě ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona, jež mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získali oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního předpisu, to jest, autorizovaní architekti.
Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK dále žadateli zaslal kopii požadované Příkazní smlouvy v anonymizované podobě (viz příloha).

Soubory ke stažení