Informace poskytnuté dle InfZ - přestupková řízení -neoprávněné poskytování služeb "psychoterapie"

14. února 2022 09:49, Mgr. Jana Fikarová
Dne 6. února 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve znění:
„Žádám o sdělení, zda se úřad od 1. 1. 2018 zabýval přestupkem spočívajícím v neoprávněném poskytování služeb označovaných jako „psychoterapie“. Žádám tedy o poskytnutí informace o tom, zda úřad vedl přestupkové řízení s fyzickou nebo právnickou osobou, která měla poskytovat zdravotní služby označované jako psychoterapie bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Jedná se o přestupky podle § 114 odst. 1 písm. a) a 115 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Typicky se může jednat o činnost živnostníků vykonávajících volnou či vázanou živnost, kteří své služby označují jako psychoterapie a sebe jako psychoterapeuti, ačkoliv nejsou zdravotníky. Pokud se úřad takovým přestupkem zabýval, tak žádám o sdělení informace v kolika případech tomu tak od 1. 1. 2018 bylo a žádám o poskytnutí případných anonymizovaných rozhodnutích o těchto přestupcích.“

Požadované informace byly vyhledávány v součinnosti se zdejším odborem zdravotnictví. Bylo zjištěno, že za uváděné období se KÚPK nezabýval žádným specifikovaným přestupkem, ani v tomto směru nevedl žádné přestupkové řízení.