Informace poskytnuté dle InfZ - přestupková řízení v oblasti reklamy

04. října 2021 09:47, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 9. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě žadatel žádal poskytnutí následujících informací (citujeme):

1. Jaký je celkový počet řízení, které zahájilo Oddělení krajského živnostenského úřadu v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy (zejména dle zákona č. 40/1995 Sb.) za posledních 5 let (tedy od 1. 1. 2016 do dnešního dne)?
2. Kolik z řízení dle otázky č. 1 skončilo pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty?
3. V kolika řízeních dle otázky č. 1 použilo Oddělení krajského živnostenského úřadu oprávnění dle § 7c zákona č. 40/1995 Sb. a jaká konkrétní oprávnění použil?
4. U řízení dle otázky č. 2 prosím o sdělení výše a formy udělené pokuty, jakož i o sdělení stručného obsahu rozhodnutí či alespoň informaci o tom, za jaké jednání byla pokuta uložena.

K jednotlivým bodům žádosti sdělil odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK za součinnosti odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK (dále jen „krajský živnostenský úřad“), jenž vykonává dozorové činnosti v oblasti reklamy, následující:

ad 1) Krajský živnostenský úřad v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy zahájil v období od 1. 1. 2016 do 17. 9. 2021 celkem 401 kontrol, na které navazuje v případě porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), další blokové nebo příkazní řízení.
ad 2) V tomto období skončilo pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty celkem 60 řízení.
ad 3) V žádném řízení nebylo použito oprávnění dle § 7c zákona o regulaci reklamy.
ad 4) Z celkového počtu 60 pokut bylo v blokovém řízení uloženo 40 pokut, příkazem 20 (viz tabulky níže).

Soubory ke stažení