Informace poskytnuté dle InfZ - přestupková agenda - odvolací řízení

04. října 2021 09:00, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 13. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě bylo požadováno za studijním účelem poskytnutí následujících informací (citujeme):

„Podle zákona o svobodném přístupu k informacím si vás dovoluji požádat o poskytnutí informací týkající se odvolacích řízení na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku podle §§ 4/2, 5, 7, 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které projednávají obecní úřady dle § 60 odst. 2 a přestupkové komise dle § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pro které jsou krajské úřady odvolacími orgány.

Dovolil bych si požádat o informace:

1) Kolik řízení vedl odvolací správní orgán v těchto věcech za uvedená období a s jakými výsledky viz tabulka v příloze?
2) Kolikrát musela být v období roků 2018, 2019, 2020 tato rozhodnutí obhajovaná před institucemi správního soudnictví a pokud byla rozhodnuta, s jakým výsledkem viz tabulka v příloze?“

Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK v součinnosti odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK poskytl požadované informace - viz tabulka v příloze. 

Soubory ke stažení