Informace poskytnuté dle InfZ - poskytovatelé zdravotních služeb

22. června 2022 09:51, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 15. 6. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), následujícího doslovného znění:

Obracíme se na Vás tímto s žádostí o poskytnutí informací o soukromých lékařských zařízeních (ambulancích), kterým bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotnických služeb v roce 2022 a kteří na vyřízení oprávnění ještě čekají. Rádi bychom lékaře, kteří startují svou soukromou praxi, požádali o účast v pilotním projektu „Portál pacienta“. Ideálními obory jsou:
- Praktický lékař
- Pediatrie
- Gynekologie
- Urologie
- Oftalmologie
- Chirurgie
- Neurologie

KÚPK k žádosti uvedl:

Kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice poskytuje Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), který je veřejně dálkově přístupný na adrese https://nrpzs.uzis.cz/. NRPZS poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace (§ 74 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje tedy i údaje, od kdy je oprávnění k poskytování zdravotních služeb platné.

Podle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“ S ohledem na uvedené tak KÚPK odkazuje v souladu s § 6 odst. 1 InfZ v části žádosti týkající se udělených oprávnění k poskytování zdravotních služeb na uvedenou internetovou stránku https://nrpzs.uzis.cz/, na které jsou požadované informace zveřejněny, když v NRPZS v jeho rozšířeném vyhledávání poskytovatele zdravotních služeb pro veřejnost je zvolen Plzeňský kraj a požadovaný obor péče, popř. i formu péče. U každého poskytovatele lze poté naleznout, od kdy poskytuje zdravotní služby, resp. zda od 1. 1. 2022.

K části žádosti týkající se informace o poskytovatelích, kteří požádali žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a na vyřízení oprávnění ještě čekají, KÚPK sděluje, že Odbor zdravotnictví KÚPK k dnešnímu dni nevyřizuje žádnou žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oborech uvedených v žádosti.