Informace poskytnuté dle InfZ - porodní asistentky

13. prosince 2021 10:20, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 25. 11. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb porodními asistentkami u domácích porodů bylo žádáno o následující informaci:

i. zda Váš úřad, jako orgán státní správy na úseku zdravotních služeb ve smyslu § 15 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“), vydal rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 19 ZZS porodní asistentce (odborně způsobilé v souladu s § 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) k vedení fyziologického porodu v sociálním prostředí rodičky (tj. zda Váš úřad udělil některé porodní asistentce oprávnění, aby vedla fyziologický porod v domácím prostředí rodičky);

ii. pokud odpověď na bod (i) je pozitivní, kolik takových pravomocných rozhodnutí o udělení oprávnění k vedení fyziologického porodu ve vlastním sociálním prostředí rodičky Váš úřad do dne obdržení této žádosti učinilo.

Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK za součinnosti odboru zdravotnictví KÚPK sdělil, že Oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“), v oboru porodní asistence k vedení fyziologického porodu v sociálním prostředí rodičky vydáno nebylo.
KÚPK dodal, že požadované údaje jsou podle ustanovení § 74 odst. 3 a) zákona o zdravotních službách, veřejně přístupné na internetových stránkách https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro%20verejnost - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb.