Informace poskytnuté dle InfZ - počty žádostí o informace o výši platů, odměn a profesních životopisech zaměstnanců KÚPK

13. srpna 2021 08:29, Mgr. Jana Fikarová
Dne 6. srpna 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve znění (cit.):

1. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši platů vašich zaměstnanců.
2. Žádal žadatel o platy všech či pouze vybraných zaměstnanců?
3. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců?
4. Informace o platech byly/nebyly poskytnuty.
5. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti neposkytnutí informace odvolal.

6. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - o výši odměn vašich zaměstnanců.
7. Žádal žadatel o výši odměn všech či pouze vybraných zaměstnanců?
8. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců?
9. Informace o výši odměn byly/nebyly poskytnuty.
10. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti neposkytnutí informace odvolal.

11. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - profesní životopisy vašich zaměstnanců.
12. Bylo příp. takové žádosti o informace vyhověno? Pokud byla odmítnuta, z jakého důvodu?

13. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o jakékoliv informace o jednom vašem konkrétním zaměstnanci?
14. Jaký důvod žadatel uváděl k potřebě získání takových informací?

Výše uvedené informace žádám za roky 2018, 2019, 2020.

KÚPK požadované informace vyhledal a sděluje k jednotlivým bodům žádosti následující:
1) V daném období bylo podáno 5 žádostí týkajících se informací o výši platů zaměstnanců KÚPK.
2) Žadatelé žádali bez výjimky o platy vybraných zaměstnanců, jednalo se o souhrnné informace o vedoucích pracovnících, ve dvou případech pak i o konkrétní osobu.
3) Ve třech případech bylo žádáno o údaje anonymizované, v ostatních nikoli, jednalo se však o informace souhrnné, kde anonymizace není nutná.
4) Ve dvou případech nebyly informace poskytnuty.
5) Důvodem neposkytnutí bylo v jednom případě neupřesnění žádosti na výzvu, ve druhém případě zásah do soukromí osob. Tito žadatelé se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti neodvolali.
6) V daném období bylo podáno 5 žádostí týkajících se informací o výši odměn zaměstnanců KÚPK.
7) Žadatelé žádali bez výjimky o platy vybraných zaměstnanců, jednalo se o souhrnné informace o vedoucích pracovnících, ve dvou případech i o konkrétní osobu.
8) Ve dvou případech bylo výslovně žádáno o údaje anonymizované, v ostatních nikoli, jednalo se však o informace souhrnné, kde anonymizace není nutná.
9) Ve dvou případech nebyly informace poskytnuty.
10) Důvodem neposkytnutí bylo v jednom případě neupřesnění žádosti na výzvu, ve druhém případě zásah do soukromí osob. Tito žadatelé se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti neodvolali.
11) Za požadované období nebyla podána KÚPK žádná žádost o informace týkající se profesního životopisu jakéhokoli zaměstnance KÚPK.
12) viz. 11)
13) Za požadované období byly ke KÚPK podány dvě žádosti o informace, jež se týkali konkrétní osoby.
14) V jednom případě uváděl žadatel jako důvod podání žádosti kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, v dalším případě pak důvod nebyl uveden.