Informace poskytnuté dle InfZ - počet přestupkových řízení pro přestupky dle zákona o regulaci reklamy

21. července 2020 10:43, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 8. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadováno bylo sdělení počtu pravomocných rozhodnutí o přestupku (včetně pravomocných rozhodnutí/usnesení o zastavení řízení o přestupku) podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.

K předmětu žádosti KÚPK sdělil, že odbor vnitřních věcí a krajským živnostenský úřad KÚPK v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy v roce 2019 za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, pravomocně rozhodl o přestupku v 7 případech.