Informace poskytnuté dle InfZ - počet petic, stížností, referend, vystoupení na ZPK

08. ledna 2021 08:52, Mgr. Jana Fikarová
Dne 23. prosince 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou byly požadovány následující informace:

1) Jaký byl počet přijatých petic od občanů kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
2) Jaký byl počet přijatých stížností v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
3) Jaká byla účast občanů na zasedáních zastupitelstva kraje na jednotlivých zasedáních v letech 2020, 2019 a 2018.
4) Jaký byl počet přijatých žádostí k projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018, v souladu s odst. 2) písm. d) § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
5) Jaký byl počet přijatých návrhů, připomínek a podnětů od občanů kraje na jednotlivé orgány kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018, v souladu s 2) písm. e)§ 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
6) Počet vyhlášených krajských referend v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 a účast voličů v jednotlivých referendech.

KÚPK požadované informace vyhledal a sděluje k jednotlivým bodům následující:
1) Počet přijatých petic za uváděné roky:
2020 – 3
2019 – 16
2018 – 6
2) Počet přijatých stížností dle § 175 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v uvedených letech:
2020 – 33
2019 – 70
2018 – 94
3) Účast občanů na zasedáních Zastupitelstva Plzeňského kraje se neeviduje, jsou evidována pouze vystoupení občanů (veřejnosti) na zasedáních zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že tuto informaci povinný subjekt nemá, ani mít nemusí, bylo v této části vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Vystoupení veřejnosti:
2018 – 5 vystoupení
2019 – 2 vystoupení
2020 – 2 vystoupení
4) Počet přijatých žádostí dle § 12 odst. 2) písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o krajích“) v uvedených letech:
2018 – 1 podnět (podnět ve věci Nemocnice Sušice)
2019 – 1 podnět (podnět ve věci fúze Nemocnice Plzeňského kraje)
2020 – 0 podnětů

5) Počet přijatých návrhů, připomínek a podnětů dle § 12 odst. 2) písm. e) zákona o krajích v uvedených letech:
2018 – 3 podněty občanů
2019 – 0 podnětů
2020 – 2 podněty občanů

6) V uvedených letech nebylo vyhlášeno žádné krajské referendum.