Informace poskytnuté dle InfZ - pěstounská péče

29. listopadu 2022 10:40, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 7. 11. 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a upřesněnou dne 21. 11. 2022 následujícího znění:

1. Kolik bylo u Vás v kraji ke dni 7. 11. 2022 celkově pěstounů? Kolik z toho bylo pěstounů na přechodnou dobu?
2. Kolik bylo ke dni 7. 11. 2022 u Vás v kraji celkově dětí v pěstounské péči? Kolik dětí z toho bylo v pěstounské péči na přechodnou dobu?
3. Je počet pěstounů pro děti do 3 let dostatečný, zejména pěstounů na přechodnou dobu?
4. Jak se kraji daří vyhledávat pěstouny? Jak je kraj aktivně vyhledává?
5. Jak probíhá příprava pěstounů?
6. Spolupracujete i s jiným i kraji? Bývají děti mladší tří let umísťovány i mimo Váš kraj?
7. Je Váš kraj zřizovatelem dětského domova pro děti do 3 let (bývalého kojeneckého ústavu)?
8. Jak je financováno toto zařízení pro děti do 3 let?
9. Je součástí tohoto (těchto) zařízení i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc?
10. Kolik dětí je umístěno v zařízeních pro děti do 3 let věku? Jsou tam i děti starší 3 let? Případně kolik?
11. Jak se kraj připravuje na transformaci zařízení pro děti do 3 let věku, popř. už transformace probíhá? Chystá Váš kraj nějakou metodiku? Spolupracuje v této oblasti s ministerstvy (ať už MZ, MPSV, MŠMT)?
12. Jak ve Vašem kraji funguje prevence a pomoc ohroženým dětem a rodinám?
13. Probíhá v současnosti za účelem prevence zřizování nových sociálních služeb, popř. jakých?
14. Kde vidíte kritické body v souvislosti s rušením zařízení pro děti do tří let věku?

Odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „OKDS KÚPK“) vyřídil žádost v jejích bodech 4. (ve shora specifikované části), 5. a 13. dle § 6 odst. 1 InfZ. K bodům 3., 4. (v části týkající se úspěšnosti vyhledávání pěstounů), 12. a 14. žádosti vydal OKDS KÚPK rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ.

K bodům 1., 2. a 6. – 11. žádosti OKDS KÚPK sdělil následující odpovědi:

ad 1. Statistické výkazy OSPOD jsou vyplňovány jednou ročně, vždy k 31.12. Lze tedy poskytnout informaci k 31. 12. 2021, kdy bylo v Plzeňském kraji 718 osob, poskytujících náhradní rodinnou péči formou pěstounské péče zprostředkované a nezprostředkované.
Ke dni 7. 11. 2022 bylo v Plzeňském kraji 32 osob v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu. Upozorňujeme, že tento údaj vypovídá o počtu zařazených pěstounů na přechodnou dobu, nikoli aktivně vykonávajících pěstounskou péči na přechodnou dobu.
ad 2. I v tomto případě lze poskytnout informaci k 31. 12. 2021 (viz výše), kdy bylo v Plzeňském kraji 766 dětí v náhradní rodinné péči – zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péči. Ke dni 7. 11. 2022 bylo v Plzeňském kraji 17 dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu.
ad 6. Ano, Plzeňský kraj spolupracuje i s jinými kraji. Ano, děti mladší 3 let bývají umisťovány mimo Plzeňský kraj.
ad 7. Ano, Plzeňský kraj je zřizovatelem dětského domova pro děti do 3 let, konkrétně Dětského domova Trnová, příspěvková organizace, IČ: 00671045, Trnová 200, 33013 Trnová.
ad 8. Toto zařízení je financováno z rozpočtu zřizovatele, tj. z rozpočtu Plzeňského kraje.
ad 9. Ano, součástí tohoto zařízení je i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
ad 10. K dnešnímu dni je v zařízení umístěno 32 dětí, z toho 23 dětí nad 3 roky. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc není toho času umístěno žádné dítě.
ad 11. Plzeňský kraj sleduje vývoj legislativy v této oblasti. Tento vývoj následně zapracuje do své činnosti.