Informace poskytnuté dle InfZ - odměny ředitelů středních škol Plzeňského kraje

26. ledna 2021 09:48, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 8. 1. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí informace „v jaké průměrné výši byly ředitelům středních škol, které kraj zřizuje, vyplaceny mimořádné odměny za rok 2020 a kolik ředitelů, kteří byli ve funkci celý rok, neobdrželo žádnou odměnu.“

K předmětu žádosti Vám KÚPK sdělil následující:
Plzeňský kraj zřizuje celkem 41 středních škol, jejichž ředitelé v průběhu roku obdrželi finanční prostředky na odměny v celkové výši 5,6 mil. Kč. Průměrně na jednoho ředitele školy tedy připadla v roce 2020 odměna ve výši 136 585 Kč. Bez odměny nebyl v roce 2020 žádný ředitel střední školy zřizované Plzeňským krajem. Odměny byly v souladu se „Zásadami pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a specializačního příplatku pedagogického pracovníka, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Plzeňský kraj“, jež byly schváleny usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1692/18 ze dne 26. 2. 2018.