Informace poskytnuté dle InfZ - náhrada škody způsobené zvláště chráněnými živočichy (2016 - 2021)

07. listopadu 2022 09:30, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 19. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace v souvislosti náhradou škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, a to konkrétně:
  • Přehled počtu případů, kdy byla přiznána pravomocně škoda podle zákona č. 115/2000 Sb. s uvedením výše náhrady za jednotlivé roky.
  • Přehled počtu případů, kdy pravomocně NEBYLA přiznána škoda podle zákona č. 115/2000 Sb. s uvedením výše uplatněného nároku u jednotlivých případů.
  • Kopie Vámi vydaných pravomocných rozhodnutí, kterými NEBYLA náhrada přiznána.
  • Výši náhrad podle druhů (případů).
  • Přehled maximální a minimální vyplacené náhrady za 1 žádost podle druhů od roku 2016 do roku 2021 včetně.

Uvedené údaje žádal žadatel samostatně v členění dle kalendářních let a podle druhů živočichů vymezených v zákoně č. 115/2000 Sb. (včetně kormorána velkého), a to od roku 2016 do roku 2021 včetně. 

V souvislosti s předmětem žádosti KÚPK nejprve poukázal na skutečnost, že v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 150/200 Sb.“), se na postup příslušných orgánů podle tohoto zákona nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vyřízení jednotlivých žádostí tudíž není podmíněno vydáním rozhodnutí a dochází pouze k vyrozumění žadatelů.

K jednotlivým bodům žádosti pak KÚPK připojil:
- vyplněnou žadatelem předdefinovanou tabulku poskytnutých náhrad náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb. (viz příloha č. 1) a uvedl, že v poskytnuté tabulce nejsou uvedeny případy, kdy žadatel vzal žádost zpět nebo kdy nebyly doloženy požadované podklady žadatelem ve stanovené lhůtě. Současně nejsou v přehledu uvedeny škody, které dosud nebyly uzavřeny z důvodu absence požadovaných podkladů ze strany žadatele – např. odborného nebo znaleckého posudku.
- přehled počtu případů, kdy nebyla přiznána škoda podle zákona č. 115/2000 Sb., s uvedením výše uplatněného nároku u jednotlivých případů:
  • vlk obecný – 2018 – 13 000 Kč
  • vlk obecný – 2021 – nevyčísleno
  • bobr evropský – 2020 – 45 702 Kč
  • bobr evropský – 2021 – 7 000 Kč
- kopie anonymizovaných vyrozumění v případě, kdy nebyla přiznána náhrady škody způsobené zvláště chráněným živočichem podle zákona č. 115/2000 Sb. (viz příloha č. 2)

Soubory ke stažení