Informace poskytnuté dle InfZ - náhrada škody

22. června 2022 10:05, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 9. 6. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího doslovného znění:

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ředitelku Krajského úřadu Plzeňského kraje o poskytnutí informace týkající se úhrady soudních nákladů ve výši 21050 Kč dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, čj. As 48/2020 – 53. Žádám o poskytnutí informace:

1) Byla uplatněna proti některému ze zaměstnanců krajského úřadu sankce za nezákonné rozhodnutí zrušené výše zmíněným rozsudkem?
2) Uplatnil krajský úřad náhradu škody proti zaměstnancům, kteří se na nezákonném rozhodnutí podíleli? Pokud ano, tak proti kterým zaměstnancům a v jaké výši byla náhrada škody uplatněna?

K bodům žádosti KÚPK sdělil:

1) Sankce za rozhodnutí zrušené rozsudkem NSS č. j. 7 As 48/2020 - 53 ze dne 9. 2. 2022 nebyla uplatněna vůči žádnému zaměstnanci. Náhrada soudních poplatků byla uplatněna v rámci pojištění, které má Plzeňský kraj uzavřeno.
2) Vzhledem k úhradě soudního poplatku v rámci pojištění nebyla uplatněna náhrada škody vůči žádnému zaměstnanci.