Informace poskytnuté dle InfZ - nadřízený správní orgán k přezkoumání vyřízení stížnosti odborem zdravotnictví krajského úřadu

04. května 2021 11:14, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 19. 4. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Jelikož žadatel nesouhlasil s vyřízením své stížnosti, kterou podal na poskytovatele PLS provádějícího mimořádnou pracovně-lékařskou prohlídku, odborem zdravotnictví krajského úřadu (bez konkretizace krajského úřadu) požádal KÚPK o informaci: „Který orgán je věcně příslušný k přezkoumání vyřízení stížnosti odborem zdravotnictví KÚ?“
K žádosti KÚPK sdělil následující:
Stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami upravuje §§ 93 – 97 zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o zdravotnicích službách“). Dle tohoto zákona prvoinstančně řeší stížnosti přímo poskytovatel, proti kterému stížnost směřuje. Pokud osoba (dále jen „stěžovatel“), která podala stížnost poskytovateli, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto
poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, který ji v zákonné lhůtě (druhoinstančně) přezkoumá a zašle stěžovateli „sdělení o vyřízení stížnosti“. Proti tomuto sdělení nejsou přípustné žádné opravné prostředky. Z toho vyplývá, že k přezkoumání vyřízení stížnosti odborem zdravotnictví krajského úřadu není příslušný žádný orgán.
Závěrem na doplnění dané problematiky KÚPK uvedl, že do účinnosti zákona o zdravotních službách byl postup odlišný. Stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami se prvoinstančně podávala u správního orgánu, který vydal poskytovateli zdravotních služeb oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a druhoinstančně ji pak řešilo Ministerstvo zdravotnictví ČR (do 31. 3. 2012).