Informace poskytnuté dle InfZ - kompenzace dopravcům - poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě

18. srpna 2020 07:18, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 31. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadováno bylo poskytnutí následujících informací:

a) zda byla kompenzace nebo jiná platba, kterou hradíte dopravcům - poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě - navýšena v důsledku nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. Tato nařízení vlády změnila mimo jiné mzdové podmínky řidičů autobusů;

b) pokud k navýšení podle písm. a) došlo, o jakou částku v korunách českých na 1 km dopravního výkonu se jednalo;

c) pokud k navýšení podle písm. a) došlo, od kterého dne k navýšení efektivně došlo, tedy od kterého dne hradíte navýšenou kompenzaci nebo jinou platbu.

Na základě žádosti ohledně navýšení mzdových nákladů v důsledku nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 337/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb., sdělil k související kompenzaci KÚPK následující:

Dopravcům zajišťujícím základní dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravu na území Plzeňského kraje byly kompenzace poskytovány, a to od 1. 1. 2017. Výše kompenzace je v jednotlivých letech odlišná v závislosti na počtu ujetých kilometrů a počtu zaměstnanců u každého daného dopravce. Průměrná výši poskytnuté kompenzace v Kč na kilometr za jednotlivé roky je uvedena níže.

Navýšení mezd – kompenzace 

rok                                               2017       2018      2019      2020
kompenzace v Kč/km             1,9          2,61       3,44       3,85

Tento přehled obsahuje nejen vliv výše uvedených nařízení vlády pro rok 2017, ale rovněž dalších nařízení vlády účinných od roku 2018, 2019 a 2020, kdy opakovaně docházelo k navýšení minimální mzdy.