Informace poskytnuté dle InfZ - informace ke správnímu řízení vedeném ORR KÚPK

20. srpna 2021 10:18, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 5. 8. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno o poskytnutí následující informace (citujeme žadatele):

1) Zda rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, č. j. PK-RR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020 již nabylo právní moci.
2) Zda bylo proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, č. j. PK-RR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020, podáno odvolání. V případě kladné odpovědi žádáme o zaslání tohoto odvolání.
3) Jakého rozhodnutí se týkají výzvy k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí, které Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, dle svého sdělení ze dne 2. 7. 2021 č. j. PK-KDS/2246/21, sp. zn. ZN/509/KDS/21 zaslal účastníkům řízení.
4) Zda Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ve smyslu ust. § 131 správního řádu převzal místo podřízeného správního orgánu (Městský úřad Sušice, stavební úřad) projednávání věci – řízení o odstranění stavby „Hřiště – sportoviště Prášily“ na pozemku parc. č. 2581 v k. ú. Prášily.
5) Zaslání kopií protokolů o ústních jednáních spojených s místním šetřením a výzvy k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí – vypracované Odborem regionálního rozvoje KÚPK po vydání rozhodnutí č. j. PK-RR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020.

K předmětu žádosti Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil následující:

ad 1) Rozhodnutí odboru regionálního rozvoje KÚPK č. j. PK-RR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020 právní moci nenabylo.
ad 2) Odvolání proti rozhodnutí Odboru regionálního rozvoje KÚPK č. j. PK-RR/4648/20 ze dne 13. 11. 2020 bylo podáno. 
ad 3) Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí se týká budoucího rozhodnutí odboru regionálního rozvoje KÚPK ve věci přezkumu pravomocného rozhodnutí MěÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování, č. j. 4351/18/VYS/Va-18 ze dne 18. 5. 2020 o nenařízení odstranění stavby „Hřiště – sportoviště, Prášily“. Přezkumné řízení vede odbor regionálního rozvoje KÚPK pod sp. zn. ZN/506/RR/20.
ad 4) Odbor regionálního rozvoje KÚPK nepřevzal dle § 131 správního řádu místo podřízeného správního orgánu, Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního plánování, projednávání věci – řízení o odstranění stavby „Hřiště – sportoviště Prášily“ na pozemku parc. č. 2581 v k. ú. Prášily.