Informace poskytnuté dle InfZ - informace k řízení vedeném Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK

07. listopadu 2022 09:14, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 15. 10. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace k jejím následujícím bodům:
  1. Zda byla společnosti Active Life Bohemia s.r.o. zaslána odpověď na její stížnost na nečinnost správního orgánu ze dne 7. 7. 2022.
  2. Zda Krajský úřad při vyřizování odvolání proti rozhodnutí o neexistenci veřejné pozemní komunikace na pozemku par.č. 1779/59 v k.ú. Stříbro ze dne 11. 3. 2022, č. j. 286/OVÚP/22-3/152/Ha, které bylo doručeno Krajskému úřadu dne 5. 5. 2022, dodržel lhůtu 30 dnů, popř. lhůtu 60 dnů, pro vydání rozhodnutí.
  3. Jaká nápravná opatření stanovil Krajský úřad k zamezení opakování pochybení uvedených v bodech 1.- 2.

KÚPK sdělil k jednotlivým bodům žádosti následující odpovědi:
  1. Společnosti Aktiv Life Bohemia s.r.o. nebyla zaslána odpověď na daný podnět. Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK jí bylo zasláno rozhodnutí ve věci.
  2. Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK lhůtu nedodržel. Poslední den lhůty připadl na 7. 7. 2022, rozhodnutí bylo vydáno dne 12. 7. 2022.
  3. Reporting činnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK a pravidelné porady s vedoucí oddělení silničního správního úřadu Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK.