Informace poskytnuté dle InfZ - informace k odběru podzemní vody

12. dubna 2021 11:30, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 22. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost podle dle InfZ [ještě téhož dne opraven žadatelem bod 1) žádosti], na jejímž základě žadatel žádal poskytnutí:
1) Sdělit názvy všech obcí ve vašem kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, a to podle stavu k 31. 12. 2020.
2) Sdělit celkové množství odebrané podzemní vody (v m3) ve všech obcích ve vašem kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to jednotlivě za období let 2006 až 2020 včetně,
3) Sdělit množství odebrané podzemní vody (v m3) samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to samostatně za každý kalendářní rok za období od 2006 do 2020 včetně,
4) Sdělit celkovou výši přijatých poplatků za takto odebranou podzemní vodu ve všech obcích ve vašem kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, který je příjmem rozpočtu kraje, a to jednotlivě za každý kalendářní rok v rámci období let 2006 až 2020 včetně,
5) Sdělit výši přijatých poplatků samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to samostatně za každý kalendářní rok v rámci období od 2006 do 2020 včetně,
6) Sdělit výši částky (v Kč) docílené z výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody, která byla příjmem rozpočtu kraje a která byla použita pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to nejen v obcích, na jejichž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a to v období let 2006 až 2020 včetně v rozlišení za každou takovou obec samostatně a za každý kalendářní rok samostatně.

Body 1), 2), 3) a 5) žádosti, které jsou spjaty s jednotlivými rozhodnutími o odběru podzemních vod a poplatkovými výměry vydávanými správci poplatků, Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložil, neboť požadované informace nespadají do působnosti KÚPK. 

K bodu 4) a 6) žádosti KÚPK konstatoval, že veškeré příjmy z poplatků za odběr podzemních vod byly použity pouze na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury obcí pouze na území Plzeňského kraje a dále na doplňování zákonné rezervy ve výši 10 000 000,- Kč ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 a 5 a § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výdaje Plzeňského kraje na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v jednotlivých letech jsou uvedené v následující tabulce. Výdaje do konkrétních obcí v jednotlivých letech jsou uvedeny v přílohách.

RokVýdaj PK na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v obcích PK v Kč
200635 000 000,00
200732 300 000,00
200834 721 000,00
200933 310 325,00
201039 614 691,00
201142 581 406,50
201236 438 714,00
201315 070 000,00
201421 082 888,62
201542 499 129,48
201659 994 400,00
201757 814 000,00
201880 190 000,00
201964 549 000,00
202079 871 652,00


Porovnáním příjmů za odběr podzemních vod s výdaji Plzeňského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu obcí je zřejmé, že Plzeňský kraj každoročně vynakládá ze svého rozpočtu daleko vyšší prostředky (v posledních letech násobně vyšší) na rozvoj vodohospodářské infrastruktury, než jsou příjmy za odběr podzemních vod. Plzeňský kraj na tuto podporu využívá i jiné zdroje. Nelze však rozlišit, které obce byly podpořeny konkrétně z poplatků za odběr podzemních vod.

Soubory ke stažení