Informace poskytnuté dle InfZ - dotace pro pobytová zařízení sociálních služeb 2020

19. července 2021 11:17, Mgr. Jana Fikarová
Dne 12. července 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou byly požadovány informace o celkové částce poskytnutých dotací v rámci financování krajské sítě sociálních služeb v roce 2020 pro pobytová zařízení sociálních služeb – domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem, a to v tabulkové formě s uvedením názvu zařízení, typu služby, názvu a IČO poskytovatele, kapacity lůžek, případně dalších identifikačních údajů.

KÚPK požadované informace vyhledal a v příloze poskytl ve formě tabulky.

Soubory ke stažení