Informace poskytnuté dle InfZ - brod

12. prosince 2022 09:07, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 22. 11. 2022 byla Plzeňskému kraji doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), následujícího znění:

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žádám Plzeňský kraj o následující informace ve vztahu k brodu ev. č. 19311-1 silnice III/19311 přes Manětínský potok v části Mezí města Manětín v okrese Plzeň-sever, který je podle evidence Silniční databanky ŘSD aktuálně jediným existujícím silničním brodem v České republice:
• žádám o poskytnutí kopie evidenčního listu brodu (ve smyslu ČSN 73 6220), případně další obdobné dokumentace o kontrolách, stavu a stavebních a dopravních parametrech tohoto brodu;
• žádám o informaci, zda úsek silnice III/19311 vedoucí přes tento brod je správcem silnice a silničním správním úřadem evidován jako existující, provozuschopný a sjízdný, nebo zda se na tento úsek vztahuje uzavírka nebo nějaké jiné omezení a zda případně byla schválena nějaká objížďka; pokud ano, pak žádám o kopii příslušných správních rozhodnutí o uzavírce, omezení nebo objížďce.
• žádám o informaci, jak byl ohodnocen nebo zaznamenán stav tohoto brodu a bezprostředně navazujících úseků silnice při poslední hlavní prohlídce a při poslední běžné prohlídce tohoto úseku silnice III/19311, případně při mimořádných prohlídkách, a jak je hodnocen jeho stav a provedení ve vztahu k požadovaným parametrům dané silnice III. třídy a ve vztahu k průjezdnosti (sjízdnosti) pro silniční vozidla a jízdní soupravy.
• žádám o informaci, zda a jak bylo posuzováno stavební a dopravní provedení křižovatek bezprostředně navazujících na tento brod, tj. křižovatky silnice III/19311 se silnicí III/19310 jižně od brodu a křižovatka silnice III/19311 s místní komunikací před domem čp. 9 severně od brodu, a dopravní značení zejména ve vztahu k přednosti zprava pro vozidla vjíždějící do těchto křižovatek s nevyznačenou předností směrem z brodu, a skutečnost, že tyto křižovatky nejsou označeny žádnou odpovídající dopravní značkou, přestože ze stavebního provedení vůbec není zřejmé, že jde o křižovatky.
• žádám o informaci, jak jsou v místě brodu řešeny právní vztahy mezi vlastníkem silnice (tj. Plzeňským krajem) a vlastníkem vodního toku, resp. parcely 1167/6 k. ú. Mezí, jímž je Česká republika.
• žádám o informaci, zda někdy bylo navrženo nebo projednáváno přeložení trasy silnice III/19311 do trasy nynější místní komunikace, která překračuje Manětínský potok po mostě asi 120 metrů západně od silničního brodu, případně z jakého důvodu takový návrh nebyl realizován, a zda správce silnice eviduje tento brod jako řádný a trvalý a nepřipravuje jeho úpravy ani zrušení."

Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK za součinnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK a příspěvkové organizace Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „SÚSPK“), která byla zřízena za účelem výkonu vlastnických práv Plzeňského kraje k silnicím II. a III. třídy, k žádosti přiložil existující kopii evidenčního listu brodu (viz příloha) a sdělil následující:

Brod je uveden v silniční databance Registrů objektů pod správou SÚSPK.
ČSN 73 6221, která metodicky stanovuje druhy a počet mostních prohlídek, požadavek na výkon prohlídky brodu nestanovuje a nejsou požadovány. Z tohoto důvodu se neprováděly a neprovádějí běžné ani hlavní prohlídky brodu. Zákon o pozemních komunikacích a zákon o provozu na pozemních komunikacích se tématikou brodů nezabývají.
Situace komunikací III/19310 a III/19311 vychází z obecně známého stavu. Brod je umístěn na pozemku Povodí Vltavy, jeden konec vyúsťuje na místní komunikaci, druhý na komunikaci III/19310 v majetku Plzeňského kraje. Komunikace III/19310 a III/19311 nad Manětínským potokem spojuje mostek a místní komunikace ve správě obce. Mezi těmito komunikacemi je možno projet přes most ev. č. 19310-1 a částí místní komunikace.
Přeložení trasy silnice III/19311 do trasy nynější místní komunikace nebylo nikdy žádným správním úřadem požadováno.

Soubory ke stažení