Informace poskytnuté dle InfZ - aktuální smluvní cenové podmínky (výše CDV) zajištění pravidelné linkové autobusové dopravy v působnosti Plzeňského kraje

20. srpna 2020 08:44, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 11. 8. 2020 byla Plzeňskému kraji - Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Požadováno bylo o poskytnutí informací o aktuálních smluvních cenových podmínkách (výši CDV) zajištění pravidelné linkové autobusů dopravy v působnosti kraje, a to konkrétně o:

• Přehled aktuálních smluvních podmínek zajištění pravidelné linkové autobusové dopravy v r. 2020 (za všechny platné smlouvy a využívané dopravce). Přehled všech používaných autobusových dopravců, identifikační číslo smlouvy, datum zahájení plnění smlouvy a datu předpokládaného ukončení plnění dle platné smlouvy a aktuální klíčové parametry jejich smluvních vztahů:
a) Aktuální hodnota CDV (cenu dopravního výkonu)
b) Předpokládaný roční výkon v km (předpokládaný roční objem ujetých km)
c) Typ smlouvy: brutto/netto

• Aktuální kalkulace CDV pro r. 2020 pro konkrétního dopravce → zpracováno pro všechny dopravce s předpokládaným ročním objemem výkonů více než 1.000.000 km. Pro každého konkrétního používaného (zasmluvněného) dopravce s předpokládaným ročním objemem výkonů více než 1.000.000 km aktuálně platnou (krajem odsouhlasenou) kalkulaci CDV dle požadované struktury vozového parku a předpokládaných výkonů v km, která zahrnuje variabilní a fixní náklady dopravce.

Na základě žádosti o poskytnutí informací ohledně aktuálních smluvních cenových podmínkách (výši CDV) zajištění pravidelné linkové autobusové dopravy v působnosti kraje podané ve smyslu InfZ KÚPK sdělil následující:

ad 1) Plzeňský kraj v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení a § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících prostřednictvím veřejné linkové dopravy a vlaky regionální železniční dopravy a podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení“) předložil souhrnnou zprávu o závazcích veřejné dopravy za rok 2019. V roce 2019 zajišťoval Plzeňský kraj veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravu prostřednictvím níže uvedených smluv:Dopravcům bylo v roce 2019 vyplaceno v rámci vyrovnání za veřejné služby úhrnem 464 564 039,10 Kč. Na základě této kompenzační platby bylo objednáno celkem 16 276 231,80 linkových km veřejných služeb.

ad 2) Aktuální kalkulace CDV pro rok 2020 pro konkrétní dopravce jsou zveřejněny v registru smluv, a to https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8762815, tzn. u dopravce ARRIVA Střední Čechy, s. r. o. pro oblast JIH činí výchozí jednotková cena dopravního výkonu (průměr za dobu plnění) 39,40 Kč/km a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8750723, kde u téhož dopravce pro oblast SEVER je výchozí jednotková cena dopravního výkonu (průměr za dobu plnění) 38,70 Kč/km.