Informace poskytnutá dle z.č. 106/1999 Sb. - plnění sportovním klubům

obrazek
08. června 2020 16:51, aktualizováno 18. června 2020 10:24, Mgr. Vladimír Král

Dne 20. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"). Žádost byla v tomto znění:  

„Dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí následujících informací:
a) seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů), jakož i jednostranných právních jednání povinné osoby (včetně všech organizačních složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů), uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení této žádosti, ve vztahu k následujícím subjektům:
(následuje výčet 65 osob, které pro zestručnění neuvádíme)
b) kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) výše;
c) kopie všech rozhodnutí povinné osoby (včetně všech organizačních složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů), na základě které bylo subjektům uvedeným výše pod písm. a) přiznána jakákoliv dotace, podpora, dar, příspěvek, prominuta povinnost, odpuštěna daň či poplatek, a to v období od 1. 1. 2015 do data doručení této žádosti;
d) přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů) a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání či rozhodnutí dle písm. a) a c) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění formou zápočtu vzájemných nároků;
e) přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou (včetně všech organizačních složek a povinnou osobou zřizovaných subjektů) a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání či rozhodnutí dle písm. a) a c) výše], bez ohledu na to, zda je povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění.“

K žádosti byl dne 27. 5. 2020 proveden částečný odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 InfZ a částečné odložení žádosti o informace podle § 14 odst. 5 písm. c) téhož zákona (PK-KDS/1859/20 ze dne 26. 5. 2020) a dne 4. 6. 2020 byla částečně poskytnuta informace (č. j. PK-KDS/1929/20 ze dne 3. 6. 2020), které jsou připojeny přílohou níže. 

Soubory ke stažení