Informace poskytnutá dle InfZ - k mezitimním rozhodnutím

obrazek
21. února 2022 13:02, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 8. 2. 2022 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen KÚPK“), elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), týkající se poskytnutí následující informace, citujeme:

„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen jako "krajský úřad") jako příslušný úřad k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění ve smyslu § 2e zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "liniový zákon"), o poskytnutí následujících informací:
1) Kolik žádostí o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona krajský úřad obdržel?
2) Kolika žádostem o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona krajský úřad vyhověl, respektive kolik mezitímních rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona krajský úřad vydal?
3) V případě, že krajský úřad mezitímní rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona vydal, žádám krajský úřad o poskytnutí všech těchto vydaných mezitímních rozhodnutí v anonymizované verzi“.

Dne 18. 2. 2022 poskytl KÚPK k žádosti informaci, že dosud neobdržel žádnou žádost o vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a odst. 1 liniového zákona a ani takové rozhodnutí nevydal.

Poskytnutá informace viz příloha níže:


Soubory ke stažení