Informace k přijímacímu řízení na stření školy pro školní rok 2021/22

obrazek
20. ledna 2021 16:16, aktualizováno 11. března 2021 11:44, Eva Kolerusová

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které musí být totožné.
Do přihlášky se vyplňuje vysvědčení z I. pololetí školního roku 2019/2020 a z I. pololetí školního roku 2020/2021. Je-li žák za I. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen slovně, převede ZŠ hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. Vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020 se do přihlášky nevyplňuje.


Jednotná přijímací zkouška

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
Čtyřleté obory a nástavbová studia
1. termín - 3. května 2021
2. termín - 4. května 2021
1. náhradní termín - 2. června 2021
2. náhradní termín - 3. června 2021

Šestiletá a osmiletá gymnázia
1. termín - 5. května 2021
2. termín - 6. května 2021
1. náhradní termín - 2. června 2021
2. náhradní termín - 3. června 2021

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát. Uchazeči se do celkového hodnocení přijímacího řízení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky. Ilustrační testy a další informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici na www.cermat.cz.
U čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia může ředitel střední školy rozhodnout, zda využije jednotnou přijímací zkoušku, nebo ji nahradí školní přijímací zkouškou. Ředitel školy může rozhodnout o zrušení příjímací zkoušky v případě, že škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru nepřevyšující plánovaný počet přijímaných. Tyto podmínky škola uvede v kritériích pro přijetí, která zveřejní na webových stránkách školy do 31. ledna 2021. Případné rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek škola zveřejnění na webových stránkách nejpozději
do 8. března 2021 a bezodkladně tuto informaci sdělí také uchazečům.


Při příjímacím řízení může dojít k těmto situacím:

• Uchazeč podal dvě přihlášky na školy, na kterých se koná jednotná přijímací zkouška. Na jedné ze škol ředitel rozhodl o zrušení jednotné přijímací zkoušky. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na škole, která jednotnou přijímací zkoušku nezrušila.
• Uchazeč podal dvě přihlášky. Jednu na školu, která koná jednotnou přijímací zkoušku a na druhé škole se koná školní přijímací zkouška. V tomto případě uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na první škole. Na druhé škole vykoná školní přijímací zkoušku. Uchazeč tedy bude konat tři zkoušky (dvakrát jednotnou přijímací zkoušku, jednou školní přijímací zkoušku).
• Uchazeč podal jednu přihlášku do oboru s maturitní zkouškou, na které se koná jednotná přijímací zkouška a druhou do oboru s výučním listem. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát na první škole.
• Uchazeč podal přihlášky na dvě školy, které konají školní přijímací zkoušku – vše probíhá dle pokynů jednotlivé střední školy. Školní zkouška se nebude konat v termínech, kdy probíhají jednotné přijímací zkoušky.
• Některé školy mohou v rámci přijímacího řízení využít jednotnou přijímací zkoušku a k ní navíc svoji školní přijímací zkoušku. Termín školní přijímací zkoušky pak bude stejný jako u jednotné přijímací zkoušky.Po vyhodnocení výsledků příjímacího řízení budou na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách příslušné školy zveřejněny seznamy přijatých uchazečů, které jsou považovány za rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je žák povinen odevzdat střední škole řádně vyplněný zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být na školu přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek ve své škole, ostatním uchazečům vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého bydliště.

Uchazečům, kteří nebyli na školu přijati, zašle ředitel rozhodnutí o nepřijetí. Žák pak může do 3 pracovních dnů od jeho doručení podat odvolání proti nepřijetí.Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.
Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

Úprava podmínek osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL), tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL.

Informace k přijímacímu řízení

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo je ke stažení zde. Informace o řemeslných a technických oborech naleznete na webu www.technikaaremeslo.cz a www.facebook.com/technikaaremeslo/. Další informace naleznete na www.msmt.cz, https://prijimacky.cermat.cz/, https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz.