Informace k požadavkům na 2. převody mezi ukazateli v roce 2021

29. dubna 2021 14:08, Mgr. Pavlína Faitová

K zabezpečení skutečné potřeby škol a školských zařízení je MŠMT umožněn pro rok 2021 přesun prostředků mezi platy a OON, případně ONIV. Převod z ONIV do platů nebo OON nebude povolen. Tuto potřebu bude MŠMT nárokovat u Ministerstva financí, proto musí být každý přesun řádně odůvodněn. Jedná se o převod prostředků v rámci rozpočtu organizace z účelového znaku 33 353. 

Pro zajištění sumarizace požadavků na přerozdělení ukazatelů od škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi bude proveden sběr podkladů prostřednictvím systému KEVIS. Systém bude aktivován k 10. 5. 2021 a ukončen k 17. 5. 2021.

Požadavek na převod závazných ukazatelů rozpočtu vyplní všechny organizace souhrnně za ředitelství za všechny součásti. Pokud organizace nepožaduje žádnou úpravu, vyhotoví záznam s nulovými hodnotami. Příslušné údaje budou předávány pouze elektronickou formou prostřednictvím systému KEVIS, příspěvkové organizace nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Požadovaný převod je potřeba zdůvodnit. To lze uvést do poznámky. Stačí velmi stručná podoba ve formátu krátkého textu v rozsahu max. 254 znaků. Není potřeba připojovat komentář.

Další možný požadavek na převod mezi ukazateli bude moci organizace předložit v aplikaci Kevis v obvyklém termínu na podzim 2021.

Soubory ke stažení