Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

„Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

Dne 1. února 2016 byla zahájena realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ (dále jen Projekt), registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu na základě Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu 8 druhů služeb sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, ambulantní a terénní forma sociální rehabilitace, terénní programy) a 2 druhů služeb sociální péče (osobní asistence, podpora samostatného bydlení). Realizace projektu je stanovena na období od 1. 2. 2016 do 28. 2. 2019. Sociální služby budou v rámci projektu podporovány v období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018. Projektu se účastní 23 poskytovatelů a je podpořeno 53 sociálních služeb. Cílem projektu je nabídnout prostřednictvím realizace vybraných sociálních služeb cílové skupině pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení. Projekt je zaměřen především na tyto cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi apod.

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2016

Pokyny pro vyplnění šablony pro import dat o podpořených osobách do IS ESF 2014+

Pro hromadné zadávání podpořených osob do Informačního systému ESF 2014+ (dále jen IS ESF 2014+) slouží Šablona pro import dat do IS ESF 2014+, kterou naleznete v příloze tohoto článku