Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2018 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu některých poskytovatelů sociálních služeb, je nutné v souladu s čl. VI bodu 4 a 5 a čl. X bodu 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování. Požadované dokumenty je nutné doložit POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf., a to nejpozději do 31. 1. 2019. Závěrečná zpráva o realizaci projektu tedy bude obsahovat textovou část shrnující postup projektu za celou dobu realizace, tj. ode dne 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, informaci o naplnění monitorovacích indikátorů a přílohy vztahující se k vyúčtování dotace. Dle výše uvedeného článku smlouvy je též nutné doložit do 31. 1. 2019 potřebné informace ke kontrole sledovaných indikátorů za období realizace projektu, tj. vykázaného rozsahu podpory u podpořených osob (anonymních i neanonymních uživatelů) za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018. Tato data již nebudou součástí *pdf souboru v systému eDotace, ale budou zaslána v listinné podobě spolu s monitorovacími listy podpořených osob poštou v uzavřené obálce označenou nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje Mgr. Renata Kulhánková Škroupova 18 306 13 Plzeň POZOR: V případě nesplnění termínu a formy podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu činí dle čl. VI bodu 6 smlouvy o poskytnutí účelové dotace odvod za porušení rozpočtové kázně 30 - 60 % dotace.

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2018

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2018, které jsou určeny pro předložení vyúčtování za sociální služby, které jsou zcela nebo zčásti financované z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“. Způsob zasílání avíza vratky dotace: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/zpusob-zasilani-aviza-dle-cl-xi-odst-21-smlouvy-o-poskytnuti-ucelove-dotace Případné dotazy týkající se vyplnění formulářů zasílejte, prosím, elektronicky na adresy: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz.

Aktualizace dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), došlo ode dne 25. května 2018 k aktualizaci pravidel ke zpracování osobních údajů v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ze dne 25. května 2018. Tato změna se promítla v dokumentu Podmínky realizace individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" v bodě 4. Nakládat s osobními údaji účastníků projektu v souladu s platnou legislativou.

Navýšení vyrovnávací platby pro rok 2018

V souvislosti s řešením možné aplikace nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě pro sociální služby podpořené v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“ je možné požádat o navýšení vyrovnávací platby pro rok 2018 a získat tak možnost dofinancování navýšení mezd pracovníků z jiných veřejných zdrojů. V příloze naleznete soubor obsahující žádost o navýšení vyrovnávací platby, který je možné zaslat prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně doručit na podatelku KÚPK, a to nejpozději do 9. 7. 2018.

Aktualizace monitorovacího listu podpořené osoby

V souvislosti s přijetím Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES se od 25. 5. 2018 mění monitorovací list podpořené osoby. Součástí monitorovacího listu je nově doplněná informace o účelu sběru informací a dále o vazbě na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.