Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Formulář pro Vyúčtování výdajů za rok 2019

S odkazem na kapitolu 6.3.2 Specifikum dokladovaných výdajů Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady je nutné doložit vyúčtování výdajů prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za rok 2019 nejpozději do 23. 1. 2020.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu k datu 31. 12. 2019

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2019 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu některých poskytovatelů sociálních služeb, je nutné v souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování. Požadované dokumenty je nutné doložit POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf., a to nejpozději do 23. 1. 2020.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, třetí kolo“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 5. 2019 usnesením č. 3487/19 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“. Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb: • Domy na půl cesty • Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby Vyhlášení dotačního programu upravuje účel a důvod dotace, okruh oprávněných osob, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti apod. Dále stanoví ukazatele finanční podpory - sazeb úhrad (od uživatelů) a obvyklé (průměrné) měsíční náklady. Realizace tohoto dotačního programu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3487/19 ze dne 20. 5. 2019, a to Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, třetí kolo“, Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ a dále dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 607/17 ze dne 22. 5. 2017, a to Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3489/19 ze dne 20. 5. 2019. Žádost o neinvestiční dotaci pro rok 2020 lze podávat v termínu od 24. 6. 2019 do 10. 7. 2019 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace. Žádost bude podána jako jeden skenovaný soubor elektronické přílohy, a to ve formátu *.pdf. Kontaktní osoby: Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178 Lucie Smoláková, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 377 195 465

Pokyny pro předání Zprávy o realizaci projektu v roce 2019

Průběžné zprávy o realizaci projektu budou v roce 2019 doručovány v následujících termínech: • za monitorovací období leden – březen 2019 nejpozději do 10. 4. 2019 • za monitorovací období duben – červen 2019 nejpozději do 10. 7. 2019 • za monitorovací období červenec – září 2019 nejpozději do 10. 10. 2019 • za monitorovací období říjen – prosinec 2019 nejpozději do 10. 1. 2020. Zpráva o realizaci projektu bude jako v předchozích letech zaslána v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a taktéž elektronicky s přílohami č. 1 (výkaz indikátoru účastníků projektu a č. 3 (informace o kapacitě služby) spolu se šablonou pro import dat (CSV šablona/offline pdf formulář) do informačního systému ESF 2014+ v podobě zabezpečeného dokumentu na e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz. Pro zabezpečení zasílaných dokumentů bude použito pouze heslo, které bylo poskytovatelům sociálních služeb písemně přiděleno.