Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2020

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“.

Formuláře pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2020 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, je nutné v souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování.

Formulář pro Vyúčtování výdajů za rok 2020

S odkazem na kapitolu 6.3.2 Specifikum dokladovaných výdajů Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady je nutné doložit vyúčtování výdajů prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za rok 2020 nejpozději do 31. 1. 2021.

Způsob zasílání avíza dle čl. XI odst. 19 smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Dle čl. XI odst. 19 smlouvy o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků je příjemce finanční dotace (dále jen „Příjemce“) povinen v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukázat finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele finanční dotace, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.: 1053009898/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s.

Změna v položkovém čerpání dotace

Upozornění: Žádost o změnu v položkovém čerpání dotace je možné podat nejpozději do 30. 11. 2020.