Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022

Aktualizace Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“

Na základě stanoviska odboru kontrol evropských programů MPSV ve věci povinnosti dodržování pravidel Operačního programu Zaměstnanost poskytovateli sociálních služeb ze dne 7. 8. 2020 došlo k úpravě a bližší specifikaci Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 18. 5. 2020 usnesením č. 4784/20 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“. Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb: • Domy na půl cesty • Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby

Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022"

Dne 1. května 2020 byla zahájena realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu na základě Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje.