Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022

Formuláře pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu a k ní doložené závěrečné vyúčtování dotace

Vzhledem k tomu, že ke dni 30. 6. 2022 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, je nutné v souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování.

Formulář pro Vyúčtování výdajů za období 1. 1. - 30. 6. 2022

S odkazem na čl. XII smlouvy o poskytnutí účelové dotace je nutné doložit vyúčtování výdajů uhrazených z finančních prostředků tvořených součtem páté a šesté splátky a případných nevyčerpaných finančních prostředků z první až čtvrté splátky prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za období 1. 1. - 30. 6. 2022 nejpozději do 20. 7. 2022.

Mimořádná splátka dotace

V souladu s čl. V smlouvy o poskytnutí účelové dotace může příjemce dotace požádat o mimořádnou splátku dotace prostřednictvím formuláře žádosti o mimořádnou splátku dotace, který je přílohou tohoto sdělení.

Formuláře pro vyúčtování dotace pro rok 2021

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“.

Formulář pro Vyúčtování výdajů za období 1. 7. - 31. 12. 2021

S odkazem na čl. XII smlouvy o poskytnutí účelové dotace je nutné doložit vyúčtování výdajů uhrazených z finančních prostředků tvořených součtem třetí a čtvrté splátky a případných nevyčerpaných finančních prostředků z první a druhé splátky prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za období 1. 7. - 31. 12. 2021 nejpozději do 20. 1. 2022.