Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022

Formuláře pro vyúčtování dotace pro rok 2021

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“.

Formulář pro Vyúčtování výdajů za období 1. 7. - 31. 12. 2021

S odkazem na čl. XII smlouvy o poskytnutí účelové dotace je nutné doložit vyúčtování výdajů uhrazených z finančních prostředků tvořených součtem třetí a čtvrté splátky a případných nevyčerpaných finančních prostředků z první a druhé splátky prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za období 1. 7. - 31. 12. 2021 nejpozději do 20. 1. 2022.

Aktualizace Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“

S odkazem na stanovisko odboru kontrol evropských programů MPSV ve věci povinnosti dodržování pravidel Operačního programu Zaměstnanost poskytovateli sociálních služeb ze dne 7. 8. 2020 byly aktualizovány Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“.

Způsob zasílání avíza dle čl. XIV odst. 18 smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Dle čl. XIV odst. 18 smlouvy o poskytnutí účelové dotace je příjemce finanční dotace (dále jen „Příjemce“) povinen v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukázat finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele finanční dotace, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.: 1083003315/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, druhé kolo - dofinancování

Rada Plzeňského kraje schválila dne 28. 6. 2021 usnesením č. 961/21 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování“.