Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022"

obrazek
11. května 2020 13:26, Mgr. Renata Kulhánková

Dne 1. května 2020 byla zahájena realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu na základě Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje.

Projekt je zaměřen na podporu 2 druhů služeb sociální prevence:
● domy na půl cesty,
● ambulantní a terénní forma sociální rehabilitace.

Realizace projektu je stanovena na období od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2022. Sociální služby budou v rámci projektu podporovány v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022.

Hlavním cílem projektu je především zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a nabídnout všem těmto potencionálním uživatelům dostupné a kvalitně poskytované sociální služby.

Projekt je zaměřen především na tyto cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé a osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.